Она кога Рашка се прекрсти во Србија

Она кога Рашка се прекрсти во Србија

Повод: BALKAN INFO: Jovan Deretic – Aleksandar Veliki je bio Srbin, a makedonska nacija je izmi{ljena.

Почитувани: Човеков на кадарот подолу “историчарот..!?” Деретиќ, ако воопшто може да му се даде едно такво звање, со оглед на неговата антинаучна дејност,“игра по свирката” на западната англосаксонска антимакедонска коалиција, што ја сочинуваат: САД, Германија, Англија и Франција, Во време на Титова Југославија, овој господин во своите фељтони во весикот “Борба” (септември 1988-та година), ја кажуваше вистината. Имено, тој ја славеше “ИСКЛУЧИТЕЛНО БИГАТАТА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНСКИОТ НАРОД СО ПРОСЛАВЕНИТЕ ВЕЛИКАНИ фИЛИП II И АЛЕКСАНДАР III МАКЕДОНСКИ”,подвлекувајќи дека: “КУЛТУРАТА И ПИСМЕНОСТА НА ИСТОК, ВО РУСКИТЕ ЗЕМЈИ И КАЈ ДРУГИТЕ СЛОВЕНСКИ НАРОДИ, СЕ ШИРЕЛА ОД ЈУГ, ОД МАКЕДОНИЈА”. Денес овој, несомнено, сенилен историчар настапува со ЈАЗИКОТ НА ЛАГАТА, тврдејќи дека и културата и македонските великани Филип II и Александар III Македонски биле Срби и дека македонската нација, всушност, според овој неук историчар, била измислена. Невероватно..!? Во оваа пригода сакам соодветниот господин да го потсетам, дека во времето на тие великани, дури и во целиот среден век, не биле познати термините Срби, односно Србија, се до Берлинскиот Конгрес во 1878-та година, односно, до крајот на XIX-от век. До тој период територијата на денешна Србија го носела името РАШКА, а неговите жители РАШАНИ.. Според тоа, за какви Срби и за каква Србија зборува сенилниот господин во праисторијата и Средниот век..? Тоа е вистината, друга нема.

 

Др. Петар Поповски

Скопје, 13.02.22