СОЖИВОТ

СОЖИВОТ

Природата преставува хармонија во која битисува живиот свет, енергијата, духот, различноста…

Природата ги побива стереотипите од типот “како куче и маче се“, или дека различните врсти неможат да живеат во хармонија.