Светла била темната страна на Месечината!!!

Светла била темната страна на Месечината!!!

По објавената вест дека кинескиот сателит кој ја истражува ТЕМНАТА страна на месечината, пратил слика која е сликана од темната страна, а се гледа и земјата – ми се појави прашање како тоа темната страна Е СВЕТЛА?!

Или е некој блиц купен преку Али експрес, или имаме различни критериуми што е светло а што темно.

Па бидејки има по стручни од мене, му пишав на Дејв во Англија да ми објасни како е тоа можно.

Тој веднаш ми одговори:

Hi Milenko,

Of course it’s bullshit, but in their model they are saying that the Chinese probe is between the sun and the moon, so the sun is illuminating the side of the moon that is always facing away from the earth, so it’s not anything that we can really argue with 🙁
There is another thing to consider about the moon, and that is that light follows the inverse square law, that is, if you have a bright light 100 metres away from you, it will be four times brighter if you halve the distance, and sixteen times brighter if you halve it again…  The moon is bright enough to light up the earth so you can see at night from 238,000 miles away… If it were 119,000 miles away it would be four times brighter, 59,500 miles away sixteen times brighter, 30,000 miles away it would be 64 times brighter than a moonlit night, that’s basically daylight at 30,000 miles away.  So how could we have landed on it and saw the surface as a grey dust?

Oh and this hasn’t been confirmed yet but I am going to be part of the Globe Lie European tour, talking to people on the streets about Flat Earth and we will be in Skopje on the 23rd October, it would be great to meet up with you and catch up… I will confirm it and get back to you 🙂

Dave

Или сo Гугл транслејт:

Здраво Миленко,

Се разбира, тоа е срање, но во нивниот модел тие велат дека кинеската истрага е помеѓу сонцето и месечината, така што сонцето ја осветлува страната на месечината, која секогаш се соочува од Земјата, па тоа не е ништо што можеме навистина се расправаат со: (

Постои уште една работа што треба да се разгледа за месечината, а тоа е дека светлината го следи инверзниот квадрат закон, односно ако имате светлина од 100 метри од вас, таа ќе биде четири пати посветла ако ја преполовите растојанието, а шеснаесет пати посветла ако ја преполовите повторно … Месечината е доволно светла за да ја осветли земјата за да може да се види ноќе од 238.000 милји далеку … Ако е на 119.000 милји далеку, тоа ќе биде четири пати посветла, 59.500 милји подалеку шеснаесет пати посветла, 30.000 милји далеку тоа ќе биде 64 пати посветла од месечината ноќ, тоа е во основа дневна светлина на 30.000 милји далеку. Па, како можевме да слетаме и да ја видиме површината како сива прашина?

О, и ова уште не е потврдено, но јас ќе бидам дел од европската турнеја “Глобус лие”, разговарам со луѓето на улиците за Flat Earth и ќе бидеме во Скопје на 23-ти октомври, би било убаво да се сретнеме со тебе и се израмни … Јас ќе го потврдам и ќе ти се вратам 🙂

Дејв

И, така…