Ристо Ивановски

Ристо Ивановски

1616 година до Дунав е Македонија нема ниту име Србија ниту Бугарија ниту Грција!!!
Risto Ivanovski

БИБЛИСКА МАКЕДОНИЈА ДО 1808 ГОДИНА БИЛА ДО РЕКАТА ДУНАВ- ЦОЈНЕ ВНЕЛ БАЛКАНСКИ
Пред мене ја имам бугарската книга „Свещена историја“, печатена во Пловдив, 1899 година, во која на стр. 101 се најдува Македонија до реката Дунав, а јужно од Македонија е Грција што било според состојбата во 1899 година, Грци како припадници на Цариградската патријаршија. Грци ги внеле само Римјаните- тогаш со Ватикан владеел Отон I, кој со Самуил (цар) и еден негов брат непознат кој бил, говореле само на склавински=тн.словенски кој бил Хомеров јазик (Пасоф- 1815, Чулкас- 1907…). За време на Цар Самуил неговата власт се протегала до реката Дунав, што било и за Петар Делјан кој во Белград бил прогласен за цар. Нивното владеење било со Охридската архиепископија, која била укината во 1767 година. Бидејќи тие никогаш не владееле со бугарската Трновска патријаршија, тие немале ништо заедничко со Бугарија. Нејзиниот владетел бил потчинет под цариградскиот патријарх како спротивност на охридскиот архиепископ, кој бил директно под царот Василиј II Македонски. Како што било за Филип II Македонски, истото било и со синот Александар…Василиј I Македонски, Василиј II Македонски па и потоа од разни извори (арапски и др.). Тоа било сè до 1808 година кога германецот Цојне во 1808 год. македонски го заменал со балкански, што било погрешно поради тоа што Балкан не се протегал низ целиот Полуостров како истоветност на Апенини Апенински и Принеи Пиринејски. Ова било повод да се мисли поповолно да биде Илирски Полуостров- Илири