Маркетинг

Маркетинг

* Што е МАРКЕТИНГ *?

Така професорот ги објасни концептите за маркетинг на часот:

1. Гледате Згодна девојка на забава. Ќе отидеш кај неа и ќе и речеш:

“Јас сум многу богат. Омажи се за мене!”

– Тоа е директен маркетинг.

2. Вие сте на забава со еден куп пријатели и гледате Згодна девојка. Еден од твоите пријатели оди кон неа и покажувајќи кон тебе вели:

“Тој е многу богат. Омажи се за него!”

– Тоа е рекламирање.

3. Вие сте на забава и гледате Згодна девојка. Оди до тебе и ти вели:

“Вие сте многу богати! Може ли да се омажам за вас?”

– Тоа е признавање на брендот.

4. Гледате Згодна девојка на забава. Ќе се качиш на неа и ќе и речеш:

“Јас сум многу богат. Омажи се за мене!”

Таа ви дава убав тврд шлаканица на лицето.

– Тоа е повратна информација од клиентот.

5. Гледате Згодна девојка на забава. Ќе отидеш до неа и ќе и речеш:

“Јас сум многу богат. Омажи се за мене!”

И, таа те запознава со нејзиниот сопруг.

– Тоа е јазот на побарувачката и набавката.

6. Гледате Згодна девојка на забава и пред да кажеш:

“Јас сум богат, омажи се за мене!”

Жената ти пристигнува.

– Тоа е ограничување за влез во нови пазари.

* Концептите се јасни * ……

 

*What is MARKETING* ?

This is how a Professor explained Marketing Concepts to a class :

1. You see a Gorgeous Girl at a party. You go up to her and say :

“I am very rich. Marry me !”

– That’s Direct Marketing.

2. You are at a party with a bunch of friends and see a Gorgeous Girl. One of your friends goes upto her and pointing at you says :

“He’s very rich. Marry him !”

– That’s Advertising.

3. You are at a party and see a Gorgeous Girl. She walks up to you and says :

“You are very rich ! Can I marry you ?”

– That’s Brand Recognition.

4. You see a Gorgeous Girl at a party. You go upto her and say :

“I am very rich. Marry me !”

She gives you a nice hard slap on your face.

– That’s Customer Feedback.

5. You see a Gorgeous Girl at a party. You go upto her and say :

“I am very rich. Marry me !”

And, she introduces you to her husband.

– That’s Demand and Supply Gap.

6. You see a Gorgeous Girl at a party. You go upto her and before you say :

“I m rich, Marry me !”

Your wife arrives.

– That’s Restriction for Entering New Markets.

*Hope Concepts are clear*……